Huishoudelijk Reglement

Leden kunnen het HR downloaden.

 

 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
 2. LIDMAATSCHAP
 3. GELDMIDDELEN
 4. BESTUUR
 5. KASCOMMISSIE
 6. COMMISSIE VAN BEROEP
 7. VERGADERINGEN
 8. WEBSITE
 9. TRAININGEN
 10. MATERIAAL
 11. WEDSTRIJDEN
 12. VERTROUWENSPERSONEN
 13. OVERIGE BEPALINGEN
 14. AANSPRAKELIJKHEID
 15. REGLEMENTEN
 16. SLOTBEPALINGEN
 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
  1. Indien in de statuten een omschrijving van een bepaald woord is gegeven geldt die omschrijving ook indien dat woord in dit reglement wordt gebruikt, tenzij de statuten de mogelijkheid bieden om van die omschrijving af te wijken en van die mogelijkheid in dit reglement gebruik is gemaakt.
  2. Spaarnestad
   Volleybal Combinatie Spaarnestad.
  3. Nevobo
   Nederlandse Volleybal Bond.
  4. Lid
   Degene die als zodanig door het bestuur is geaccepteerd.
   1. Spelend lid: een lid dat deelneemt aan de reguliere competitie van de Nevobo;
   2. Trainend lid: een lid dat van de trainingsfaciliteiten van de vereniging gebruik maakt maar niet deelneemt aan de reguliere competitie van de Nevobo;
   3. Recreant-lid: een lid dat deelneemt aan de ten behoeve van deze groep leden door de vereniging, door de Nevobo of door derden georganiseerde activiteiten.
  5. Boekjaar
   De periode van 1 juli tot en met 30 juni.
  6. Contributie
   Verenigingscontributie verhoogd met de bijdrage die door de Nevobo voor ieder lid van de bij de Nevobo aangesloten verenigingen wordt gevorderd plus, bij spelende leden, een evenredig deel van het aan de Nevobo verschuldigde teamgeld.
  7. Bavo Beach
   Onderdeel van Spaarnestad dat zich richt op het beoefenen van de beachvolleybalsport gedurende een door het bestuur te bepalen tijdvak van het jaar.
 2. LIDMAATSCHAP
  1. Toelating tot lidmaatschap
   1. Als lid of donateur kan men zich aanmelden door het indienen van een ingevuld inschrijfformulier bij een door het bestuur hiervoor aangewezen persoon. Degene die wenst deel te nemen aan door de Nevobo georganiseerde wedstrijden en/of toernooien, dient één recente pasfoto bij te voegen.
   2. Indien het bestuur besluit iemand niet als lid toe te laten, stelt de secretaris per aangetekend schrijven de betreffende persoon hiervan in kennis met opgaaf van redenen.
   3. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend de door het bestuur aangewezen persoon heeft bereikt, en artikel 2.1.2. niet van toepassing is.
   4. De statuten en het huishoudelijk reglement worden op de website van de vereniging gepubliceerd. Op verzoek verstrekt het bestuur aan een lid kosteloos een kopie.
  2. Opzegging lidmaatschap
   1. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met ingang van het boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd, en dient uiterlijk vòòr 31 mei schriftelijk te geschieden.
   2. Wie na 31 mei opzegt, zal de reeds ten behoeve van het volgend boekjaar gemaakte kosten moeten vergoeden.
   3. Indien de opzegging op of na 1 augustus de daartoe door het bestuur aangewezen persoon bereikt, is het lid de volledige contributie voor het reeds ingegane boekjaar verschuldigd.
   4. In bijzondere individuele gevallen kan het bestuur afwijken van het in artikel 2.3.1 t/m 2.3.3 bepaalde.
  3. Ereleden
   Erelid kan men worden na een besluit hiertoe van de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of van één of meerdere leden.
  4. Leden van verdienste
   Lid van verdienste kan men worden na een besluit hiertoe van de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur of van één of meerdere leden.
  5. Verenigingsleden
   Verenigingsleden zijn zij die actief bij de vereniging betrokken zijn zonder binnen Spaarnestad de volleybalsport te beoefenen.
 3. GELDMIDDELEN
  1. Contributie
   1. De contributie voor leden wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
   2. Indien iemand in de loop van het boekjaar lid wordt van de vereniging stelt de penningmeester, zoveel mogelijk op basis van evenredigheid, het bedrag van de over dat jaar verschuldigde contributie vast.
   3. De contributie dient door elk lid prompt te worden voldaan, in niet meer dan twee door het bestuur vast te stellen termijnen die vervallen op respectievelijk 1 oktober en 1 januari van het boekjaar.
    Eventueel kan in individuele gevallen onder bijzondere omstandigheden in overleg met de penningmeester van artikel 3.1.3 worden afgeweken.
   4. Indien het bestuur zulks noodzakelijk acht, worden de leden via de website van de vereniging aan hun betalingsverplichting herinnerd.
   5. De door de leden verschuldigde gelden dienen te worden voldaan aan de penningmeester van Spaarnestad.
   6. In bijzondere individuele gevallen kan het bestuur voor een door het bestuur te bepalen tijdsduur aan een lid gehele of gedeeltelijke ontheffing van zijn geldelijke verplichtingen verlenen.
   7. In afwijking van het in de vorige leden van dit artikel bepaalde stelt het bestuur, indien een lid gebruik maakt van de beachvolleybalfaciliteiten van Bavo Beach, de datum vast waarop de voor Bavo Beach verschuldigde contributie in één termijn moet zijn voldaan.
  2. Geldboete
   Als Spaarnestad door schuld van een lid een geldboete wordt opgelegd, is het lid verplicht het wegens de boete verschuldigde bedrag op eerste verzoek te betalen aande penningmeester van Spaarnestad.
  3. Overige geldmiddelen
   Donaties, subsidies, sponsorgelden, opbrengsten uit activiteiten en overige inkomsten komen altijd de vereniging toe. Alleen na toestemming van het bestuur kunnen bepaalde geldmiddelen direct aan activiteiten of teams worden toegekend.
  4. Wanbetaling
   1. Indien een lid na herhaald om betaling te zijn verzocht niet aan zijn/haar financiële verplichtingen voldoet, kan het bestuur besluiten tot het treffen van maatregelen over te gaan.
   2. Deze maatregelen, die naast elkaar kunnen worden getroffen, zijn:
    1. het in rekening brengen van administratie- en incassokosten;
    2. het laten incasseren van de vordering via een gerechtelijke procedure. De kosten van deze procedure komen volledig voor rekening van het lid;
    3. het opleggen van een disciplinaire straf in verband met wangedrag, als bedoeld in artikel 23 van de statuten.
 4. BESTUUR
  1. Dagelijks bestuur
   De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.
  2. Verenigingsbestuur
   1. Het verenigingsbestuur bestaat uit de in artikel 4.1 genoemde portefeuillehouders uitgebreid met de overige bestuursleden.
   2. In tussentijdse bestuursvacatures voorziet tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering het bestuur. Hiervan wordt op de website melding gemaakt.
   3. In het geval een Algemene Ledenvergadering door het bestuur is bijeengeroepen en daarbij is meegedeeld dat in die vergadering in een of meer vacatures in het bestuur moet worden voorzien, kan het bestuur voor de vervulling van die vacatures kandidaten stellen. Tot uiterlijk twee dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering kunnen tegenkandidaten zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
  3. Bevoegdheden en verplichtingen van de bestuursleden
   1. De bevoegdheden en verplichtingen van de leden van het bestuur worden met inachtneming van de statuten en reglementen door het bestuur vastgesteld.
   2. Elk bestuurslid is in de uitoefening van zijn taak te allen tijde verantwoording aan het bestuur verschuldigd.
  4. Bestuursbesluit
   Door het bestuur worden geldige besluiten genomen, indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden heeft deelgenomen aan de stemming. Besluitvorming kan ook buiten een vergadering langs schriftelijke of elektronische weg plaatsvinden. Indien in een dergelijk geval door een bestuurslid wordt betwist dat een bestuursbesluit is genomen, dan wordt dat onderwerp op de eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht.
   Bij staken van stemmen dient het betreffende onderwerp op de eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw in stemming te worden gebracht. Aan deze stemming dient ten minste de helft van het aantal bestuursleden plus één deel te nemen. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist de voorzitter.
  5. Bestuursbevoegdheden
   1. Aan het bestuur is de bevoegdheid toegekend leden disciplinair te straffen in verband met wangedrag, bedoeld in artikel 23, lid 1, van de statuten.
   2. Tevens is het bestuur bevoegd tot verhaal in het geval, bedoeld in artikel 23, lid 4, van de statuten.
   3. Handelingen die Spaarnestad financiëe verplichtingen opleggen die een bedrag van € 500,- te boven gaan, worden door géén van de bestuursleden verricht dan nadat daartoe door het bestuur of de meerderheid daarvan toestemming is verleend.
   4. Het bestuur is bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering:
    1. overeenkomsten tot het huren van sportaccommodaties aan te gaan of voort te zetten, indien dat voor de continuïteit van de beoefening van de volleybalsport in verenigingsverband noodzakelijk is;
    2. met het oog op de gebruikelijke toernooien, feesten en vergaderingen van de vereniging overeenkomsten tot het huren van daarvoor geschikte ruimten aan te gaan
 5. KASCOMMISSIE
  1. Samenstelling: De leden van de kascommissie zijn aansluitend aan een eerdere benoeming slechts eenmaal herkiesbaar.
  2. Bevoegdheden en verplichtingen: Naast de in artikel 21 van de statuten genoemde taak is de commissie tevens bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen betreffende het financieel beleid en de wijze van administreren.
 6. COMMISSIE VAN BEROEP
  1. Samenstelling
   1. Tegelijk met de benoeming van de leden van de commissie van beroep als bedoeld in artikel 20, lid 1 van de statuten wijst de Algemene Ledenvergadering drie plaatsvervangende leden aan.
   2. De vereisten voor benoeming tot plaatsvervangend lid zijn dezelfde als die welke gelden voor benoeming tot lid.
   3. Een lid of plaatsvervangend lid van de commissie van beroep neemt geen deel aan de behandeling van zaken, indien er te zijnen aanzien feiten of omstandigheden bestaan, waardoor zijn onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.
   4. Bloed- en aanverwantschap tot en met de tweede graad met degene die in beroep gekomen is, alsmede het deel uitmaken van hetzelfde team als degene die in beroep gekomen is, worden in elk geval aangemerkt als dergelijke feiten en omstandigheden.
   5. In het geval, bedoeld in het derde lid, wordt het betrokken lid door een plaatsvervangend lid vervangen.
  2. Instelling van beroep
   1. Wanneer een orgaan van de vereniging een straf of boete oplegt of een schade of boete verhaalt, als bedoeld in artikel 23, lid 1 en lid 4, van de statuten, wordt het besluit schriftelijk en met redenen omkleed aan de betrokkene medegedeeld. In het besluit wordt de betrokkene gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de commissie van beroep, als bedoeld in artikel 20 lid 1 van de statuten.
   2. De betrokkene dient beroep in te stellen binnen twee weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling, dan wel - in geval van overmacht - twee weken na de dag waarop hij van dat besluit redelijkerwijs heeft kunnen kennis dragen.
   3. Het beroep wordt ingesteld door de inzending van een ondertekend beroepschrift aan de voorzitter van de commissie van beroep. In het beroepschrift dient de betrokkene mede te delen op welke gronden het beroep berust.
   4. Het verzoek, bedoeld in artikel 23, lid 6, van de statuten kan uitsluitend in een beroepschrift worden gedaan.
  3. Inlichtingen
   1. Nadat een beroepschrift is ingediend, wint de commissie schriftelijk de nodige inlichtingen in bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. Dat orgaan is verplicht binnen twee weken de commissie de gevraagde inlichtingen schriftelijk te verstrekken.
   2. Van alle gevoerde correspondentie inzake de beroepzaak ontvangt zowel de betrokkene als het orgaan afschrift. Betrokkene kan binnen één week verzoeken te worden gehoord dan wel schriftelijk reageren op de verstrekte inlichtingen.
   3. Indien de betrokkene verzoekt te worden gehoord, nodigt de commissie hem daartoe uit.
   4. Tevens kan de commissie de betrokkene en een vertegenwoordiger van het orgaan dat het besluit heeft genomen oproepen om in een zitting van de commissie te verschijnen teneinde te worden gehoord.
   5. De commissie is bevoegd leden op te roepen om in een zitting van de commissie te verschijnen teneinde inlichtingen te verstrekken.
   6. Het niet voldoen aan een oproeping, als bedoeld in het vierde en vijfde lid, wordt aangemerkt als wangedrag, als bedoeld in artikel 23 lid 1 van de statuten, van de opgeroepene. De commissie is bevoegd in dat geval aan de opgeroepene disciplinaire straffen op te leggen, waartegen geen beroep open staat.
   7. Indien de opgeroepen personen niet verschijnen is de commissie toch bevoegd besluiten te nemen.
  4. Zitting
   1. Ter zitting van de commissie worden de beginselen van hoor en wederhoor toegepast. De betrokkene, die zich op eigen kosten door een raadsman kan laten bijstaan, wordt in elk geval in de gelegenheid gesteld zijn standpunt naar voren te brengen.
   2. De zitting van de commissie wordt door de voorzitter of diens plaatsvervanger geleid. De behandeling van een zaak kan worden gesloten, indien de commissie van oordeel is dat de zaak voldoende is toegelicht.
   3. Indien de commissie na de behandeling van een zaak ter zitting van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan zij besluiten de zaak op een nieuwe zitting te behandelen.
   4. Artikel 6.2, lid 2 t/m 4, en het eerste en het tweede lid van dit artikel, zijn op een nieuwe zitting van overeenkomstige toepassing.
  5. Uitspraak
   1. Indien geen verzoek om te worden gehoord, als bedoeld in artikel 6.3, lid 3, is ingekomen of indien de behandeling van een zaak ter zitting is gesloten, beraadslaagt de commissie in een niet openbare vergadering over de zaak en doet binnen twee weken schriftelijk en gemotiveerd uitspraak.
   2. De uitspraak is gedagtekend, bevat een stellige beslissing en wordt ondertekend door degenen die aan de behandeling van de zaak hebben deelgenomen.
   3. De uitspraak wordt toegezonden aan degene die in beroep gekomen is en aan het orgaan dat het besluit heeft genomen.
   4. Indien het, naar het oordeel van de commissie, in het belang van een goed functioneren van de vereniging is dat de uitspraak ter kennis komt van de leden van de vereniging, wordt deze zonder vermelding van personalia van degene die beroep heeft ingesteld op de website van de vereniging gepubliceerd.
  6. Op een verzoek, als bedoeld in artikel 23, lid 6, van de statuten, beslist de commissie zo spoedig mogelijk. Artikel 6.3, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
  7. Indien beroep is ingesteld met toepassing van artikel 5, lid 4 van de statuten, zijn de artikelen 6.3 t/m 6.5 van overeenkomstige toepassing op de behandeling van dat beroep.
  8. De kosten van de commissie komen ten laste van de vereniging.
 7. VERGADERINGEN
  1. Algemene Ledenvergadering
   1. Jaarlijks zal uiterlijk 4 (vier) maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden.
   2. De agenda van deze vergadering bevat tenminste:
    1. de notulen van de vorige vergadering
    2. het jaarverslag van de secretaris
    3. het financieel verslag van de penningmeester
    4. het verslag van de kascommissie
    5. de begroting voor het lopende boekjaar
    6. het (her)kiezen van bestuur en commissies/voorziening in vacatures
   3. De leden worden schriftelijk opgeroepen voor een algemene vergadering, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen tussen de dag van publicatie en die van de vergadering. Artikel 2 lid 4 van de statuten is hierbij van overeenkomstige toepassing.
   4. Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden uitgeschreven door het bestuur. Het bestuur kan daartoe worden verplicht indien 2/5 (twee vijfde) van de stemgerechtigde leden hierom schriftelijk hebben verzocht, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen.
   5. Het bestuur zorgt ervoor dat een ledenlijst, een exemplaar van de statuten en een exemplaar van dit reglement ter vergadering beschikbaar zijn.
   6. In geval van stemming over personen, of wanneer schriftelijke stemming wordt verlangd, wijst de voorzitter van de vergadering een stemcommissie aan. Deze commissie bestaat uit drie leden, die geen zitting mogen hebben in het bestuur. De commissie deelt stembriefjes uit, haalt deze weer op, telt ze en maakt de uitslag bekend. Een stem is ongeldig indien bij de meerderheid van de commissie twijfel bestaat over de bedoeling van het stembriefje.
  2. Bestuursvergaderingen
   1. Er worden regelmatig, bij voorkeur één maal per maand, bestuursvergaderingen belegd.
   2. Van de bestuursvergaderingen wordt een kort verslag op de website geplaatst.
 8. WEBSITE
  1. Spaarnestad houdt haar leden op de hoogte van ontwikkelingen binnen de vereniging via de Spaarnestad website. Van in de ogen van het bestuur belangrijke informatie op de website worden de leden schriftelijk op de hoogte gesteld. Artikel 2 lid 4 van de statuten is hierbij van overeenkomstige toepassing.
  2. Webredactie
   1. De redactie van de website wordt door het bestuur benoemd.
   2. De redactie is, behoudens haar verantwoordelijkheden krachtens de wet, de statuten en dit reglement, onafhankelijk. Zij kan echter over het voor de inhoud van de website gevoerde beleid, zij het achteraf, zowel door het bestuur als door de Algemene Ledenvergadering ter verantwoording worden geroepen.
   3. De redactie heeft het recht om mededelingen die in strijd zijn met de wet, of met de goede smaak, van de website te verwijderen.
   4. Kopij wordt zoveel mogelijk onverkort geplaatst met vermelding van de naam van de schrijver. Vermelding van initialen of pseudoniem is alleen toegestaan indien de naam van de auteur bij de redactie bekend is. De redactie heeft het recht een stuk zonodig in te korten onder vermelding daarvan en zonder de essentie aan te tasten.
   5. Personen of instellingen die op enigerlei wijze op de website in discussie worden gebracht hebben het recht van weerwoord. Na re- en dupliek kan de redactie een discussie sluiten en verdere kopij over die discussie weigeren.
   6. Kopij waarin personen of instellingen op insinuerende en/of nodeloos krenkende wijze worden aangevallen, wordt niet geplaatst.
 9. TRAININGEN
  1. Op een door het bestuur vast te stellen tijdstip en plaats worden leden in de gelegenheid gesteld volleybaltrainingen te volgen.
  2. Het bestuur benoemt, hierin geadviseerd door een of meer door haar ingestelde Technische Commissie (s), voor de trainingen het benodigd aantal trainers en/of hulptrainers.
  3. Als een lid niet bij de training aanwezig kan zijn, wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de trainer hiervan tijdig op de hoogte stelt.
  4. Als er geen trainer bij de training aanwezig is, is het alleen meerderjarige leden toegestaan om, zonder toezicht van een meerderjarige, gebruik te maken van de accommodatie en het speelmateriaal. Dit echter onder de strikte voorwaarde dat uitsluitend het volleybalspel wordt geoefend/beoefend en dat dit in een gepaste en verantwoorde sfeer plaatsvindt.
 10. MATERIAAL
  1. Gebruik
   Het materiaal waarover Spaarnestad beschikt mag slechts worden gebruikt door diegenen die door het bestuur zijn aangewezen, voor het volgen van trainingen of het spelen van wedstrijden.
  2. Schade, verlies en diefstal
   Ieder lid is aansprakelijk voor door hem aan de eigendommen van Spaarnestad aangerichte schade (waaronder verlies en diefstal). Bij gebruik van materiaal door meerdere personen tegelijk zijn deze hoofdelijk aansprakelijk. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door de persoon/personen, die dit materiaal het laatste heeft/hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt/worden aangetoond.
  3. Borg
   1. Aan de spelende leden kan door het bestuur de verplichting worden opgelegd om jaarlijks naast en tegelijk met de verschuldigde contributie of bijdrage een door de algemene ledenvergadering te bepalen bedrag als borg voor in bruikleen gegeven wedstrijdmaterialen te betalen aan de vereniging.
   2. Het door een lid over een verenigingsjaar betaalde borg wordt aan het eind van het verenigingsjaar gerestitueerd nadat de betreffende materialen in goede staat zijn ingeleverd bij de daartoe door het bestuur aangestelde persoon. De borg wordt verrekend met eventuele openstaande vorderingen van de vereniging op het betreffende lid.
   3. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten ten gunste van een lid of van een team van het bepaalde in het tweede lid af te wijken.
 11. WEDSTRIJDEN
  1. Aanvoerder
   1. Ieder team kiest bij aanvang van het seizoen een aanvoerder uit zijn midden.
    De aanvoerder draagt namens het team zorg voor:
    1. het wedstrijdformulier;
    2. de spelerskaarten;
    3. de wedstrijdbal(len);
    4. het informeren van het daartoe aangewezen bestuurslid over een eventueel protest.
    De teamleden zullen aanwijzingen en beslissingen van de aanvoerder met betrekking tot het verloop van de wedstrijd zonder meer moeten respecteren.
   2. De aanvoerder fungeert namens het team als eerste aanspreekpunt voor bestuur en Technische Commissie.
   3. Indien een teamlid voor een door hem/haar te spelen wedstrijd bedankt dient de aanvoerder voor een vervanger te zorgen. In geval van problemen kan de aanvoerder zich tot de Technische Commissie wenden voor ondersteuning.
   4. In geval van uit te voeren taken door het team, is het de taak van de aanvoerder de invulling van deze taken binnen het team te coördineren. Als een teamlid zich afmeldt voor een door hem/haar te verrichten dienst dient de speler zelf voor een vervanger te zorgen.
  2. Kleding
   Bij deelname aan door de Nevobo georganiseerde wedstrijden en/of toernooien zijn leden verplicht een clubtenue te dragen. Het bestuur kan besluiten binnen de vereniging verschillende tenues te hanteren. Advies en inlichtingen omtrent het clubtenue worden verstrekt door het bestuur, of een door het bestuur daartoe aangewezen materiaalbeheerder.
   1. Alle competitiespelende leden dienen het wedstrijdshirt aan te schaffen. De wedstrijdbroek dient effen zwart te zijn.
   2. Spaarnestad kan aan een team wedstrijdkleding, trainingspakken en/of sporttassen ter beschikking stellen.
    1. De spelers van zo'n team zijn verplicht deze materialen bij wedstrijden te dragen/gebruiken.
    2. De gebruiker ervan is verantwoordelijk voor het volgens voorschrift wassen en drogen van de kleding. Schade aan de kleding komt in principe voor rekening van de speler, tenzij blijkt dat de schade buiten de schuld van de speler is ontstaan.
    3. Door de vereniging verstrekte wedstrijdkleding, trainingspakken en sporttassen blijven eigendom van de vereniging. Bij vertrek van een speler, of als een speler in een lager team gaat spelen, dienen de materialen te worden ingeleverd bij de materiaalbeheerder.
     Op deze materialen is het bepaalde in 10.3 van toepassing
   3. Wedstrijdshirts, trainingspakken en sporttassen zijn verkrijgbaar bij de materiaalbeheerder.
    Eventuele borg voor deze materialen wordt via de penningmeester verrekend.
  3. Coach
   1. Voor een team kan een coach worden aangesteld. Deze kan de taken van de aanvoerder als vermeld onder 11.1.1.1, 11.1.1.2 en 11.1.3 overnemen. Dit in overleg met de aanvoerder.
  4. Scheidsrechters
   1. Ieder team zal het door de Nevobo per team verplicht gestelde aantal scheidsrechters moeten leveren, of moeten aanmelden voor de scheidsrechterscursus. Als een team niet aan deze verplichting voldoet kan het bestuur besluiten de leden van het team een straf op te leggen.
   2. Een scheidsrechter kan zich voor een door hem/haar te leiden wedstrijd afmelden door dit tenminste 48 uur vòòr de aanvang van de wedstrijd door te geven aan de door het bestuur aangewezen scheidsrechterbehartiger.
   3. Ieder team zal aangewezen kunnen worden om het fluiten van extra wedstrijden te verzorgen.
   4. Indien een lid zich voor een door hem/haar te verrichten fluitdienst wil afmelden dient deze zelf voor vervanging te zorgen en dit vòòr aanvang van de fluitdienst door te geven aan de aanvoerder.
  5. Zaaldienst
   1. Ieder team zal verplicht kunnen worden zaaldiensten te verrichten. Als een team niet aan deze verplichting voldoet kan het bestuur besluiten de leden van het team een straf op te leggen.
   2. Indien een lid zich voor een door hem/haar te verrichten zaaldienst wil afmelden dient deze zelf voor vervanging te zorgen en dit vòòr aanvang van de zaaldienst door te geven aan de aanvoerder.
  6. Lijnrechters
   1. Ieder team zal verplicht kunnen worden 2 lijnrechters te leveren voor wedstrijden van teams. Als een team niet aan deze verplichting voldoet kan het bestuur besluiten de leden van het team een straf op te leggen.
   2. Indien een lid zich voor een door hem/haar te verrichten lijnrechterdienst wil afmelden dient deze zelf voor vervanging te zorgen en dit vòòr aanvang van de lijnrechterdienst door te geven aan de aanvoerder.
  7. Nevobo
   1. Ieder lid dat deelneemt aan door de Nevobo georganiseerde wedstrijden en toernooien is verplicht het lidmaatschap van de Nevobo te aanvaarden. Door aanvaarding van het lidmaatschap onderwerpt het lid zich aan de reglementen en bepalingen van de Nevobo.
    1. Een speler die invalt in een hoger team is zelf verantwoordelijk te voorkomen dat zijn/haar beschikbaarheid voor het eigen team in gevaar komt. Hierbij zijn de invallerbepalingen van de Nevobo van toepassing. In geval van vragen kan de speler terecht bij de Technische Commissie.
    2. Een speler is bij iedere te spelen wedstrijd zelf verantwoordelijk voor het kunnen tonen van een geldige spelerskaart.
 12. VERTROUWENSPERSONEN
  1. Het bestuur benoemt een Vertrouwenscommissie die bestaat uit minimaal twee personen die de functie van vertrouwenspersoon bij de vereniging zullen vervullen.
  2. Van deze personen is er minimaal één man en minimaal één vrouw.
  3. Een vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn.
  4. De vertrouwenspersonen zijn voor leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag.
  5. Indien in eerste instantie een bestuurslid of andere vrijwilliger door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
  6. Leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen ook besluiten zich met een probleem niet tot de vertrouwenspersonen van de vereniging, maar tot die van het NOC*NSF te wenden.
  7. De vertrouwenspersonen kunnen waar nodig of gewenst de vertrouwenspersonen van het NOC*NSF inschakelen.
  8. Alleen met toestemming van betrokkene kunnen bestuursleden of derden in kennis worden gesteld en vindt zonodig verder overleg plaats.
  9. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan (niet uitputtend):
   • interne criminaliteit
   • fraude
   • agressie en geweld
   • seksuele intimidatie
   • pesten
   • discriminatie
  10. Een lid van de Vertrouwenscommissie kan naar aanleiding van een actie, die hij vanuit zijn functie als vertrouwenspersoon onderneemt, niet worden gestraft met toepassing van artikel 23 van de statuten indien en voor zover die actie niet in strijd is met de statuten en reglementen van Spaarnestad.
  11. De Vertrouwenscommissie rapporteert jaarlijks aan de ALV over het aantal meldingen over ongewenst gedrag.
 13. OVERIGE BEPALINGEN
  1. Ieder lid is verplicht naar vermogen en kunnen bij te dragen aan de werkzaamheden die binnen de vereniging moeten worden uitgevoerd.
   Onder werkzaamheden worden in elk geval verstaan:
   • teamtaken, die onderling verdeeld en uitgevoerd moeten worden. Het gaat hier om een aantal keer optreden als scheidsrechter, lijnrechter zijn en zaaldiensten draaien. Er is een lid per team dat als aanspreekpunt fungeert en dat de toegewezen taken onder de aandacht brengt bij zijn teamgenoten.
   • individuele taken die vervuld moeten worden, zoals trainer/hulptrainer zijn, coachen of plaats nemen in een commissie.
 14. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Het volgen van spelonderricht (trainingen), het gebruik van materialen, het consumeren van door of wegens Spaarnestad aangeboden versnaperingen/eetwaar alsmede de deelname aan door Spaarnestad georganiseerde activiteiten, geschiedt te allen tijde voor eigen risico van leden en/of deelnemers.
 15. REGLEMENTEN
  1. Door als lid toe te treden tot Spaarnestad onderwerpt men zich aan de bepalingen van dit reglement.
  2. Ieder lid wordt geacht de reglementen te kennen, evenals de bestuursbesluiten en de mededelingen die schriftelijk bekend zijn gemaakt. Artikel 2 lid 4 van de statuten is hierbij van overeenkomstige toepassing.
  3. Het bestuur is belast met het uitleggen van de reglementen en beslist in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien. Tevens kan het bestuur vrijstelling van de reglementen en voorschriften verlenen indien zij dit in het belang van de vereniging acht.
  4. Wijzigingen van de reglementen dienen door een besluit van de algemene ledenvergadering te worden bekrachtigd. Voorstellen tot reglementswijzigingen moeten tenminste 21 (eenentwintig) dagen vòòr de Algemene Ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.
 16. SLOTBEPALINGEN
  1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
  2. Dit reglement treedt in werking op het moment van aanvaarden door de Algemene Ledenvergadering, hetgeen is geschied op 28 september 2018.